Herinrichting en sanering Oeverbos (Oost) nadert afronding

In Vlaardingen werkt Staatsbosbeheer aan de herinrichting van het Oeverbos. Het project is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland. Doel van het programma is de verbetering van het gebied tussen de toekomstige Blankenburgverbinding en de bebouwde kom van Vlaardingen en Rozenburg.

In de zomer van 2018 is in het Oeverbos Oost een nieuwe circa 70 cm dikke grondlaag aangebracht, waarna het gebied is heringericht. Korte tijd hierna vonden bezorgde gebruikers van het gebiedstukjes asbest en meldden zij veel puin te zien. Hierop is door de beheerder Staatsbosbeheer actie ondernomen om zowel de stukjes asbest als het grove puin te verwijderen. Daarna is in opdracht van Staatsbosbeheer door een gespecialiseerd onderzoeksbureau uitgebreid grondonderzoek uitgevoerd naar de gehalten asbest en percentages bijmenging met bodemvreemd materiaal.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek concluderen DCMR Milieudienst Rijnmond, provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer dat het puin –en asbestgehalte nu ruim onder de wettelijke norm is gebracht. Betrokken partijen hebben afgesproken om met een aantal acties deze gehalten nog verder terug te brengen.

Staatsbosbeheer zal actief op de aanwezigheid van grotere puinresten aan het oppervlak van de speel-en ligweiden controleren en deze (laten) verwijderen. Daarnaast is besloten om op de speel-en ligweiden een extra laag met goede teelaarde (afkomstig van sportvelden)aan te brengen. De hiervoor bestemde grond is ter plekke in depot opgeslagen.

De werkzaamheden zullen starten in september, omdat de weersomstandigheden dan gunstiger zijn voor grasgroei.

Het Oeverbos wordt beheerd door Staatsbosbeheer, namens het Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland (CBG, voorheen het Recreatieschap Midden-Delfland)